Getallen symboliek

Getallen symboliek

Nul 0

Het getal nul is ontelbaar het is het laatst bewaard omdat het in zekere zin niet echt een getal is, maar slechts een teken voor de afwezigheid van enig getal. Daarom, en vanwege de huivering die veel theologen ervoor hadden, duurde het wellicht zo lang voor het überhaupt iets werd. In vrij veel gevoelige culturen is dat zelfs nooit gebeurt.

De cirkel is het symbool van de nul. In de natuur vinden we de cirkelvorm terug in de cellen, planeten, en de zon. De cirkel bestaat uit een gesloten lijn met een binnen- en buitenruimte (zie ook bij mandala’s). De lege cirkel (een van de oudste symbolen van de mens) staat symbool voor het al, de hemel, het alles of het niets, en de duisternis van het onbewuste waarin al het zich nog te ontvouwen potentieel zich bevindt. Vanuit dit al ontstaat de scheppingskracht vanuit het niets en is vanaf dat moment in alles vervat.

Concentrische cirkels doen zich voor bij jaarringen in bomen maar ook bij waterringen als we en voorwerp steentje in het water gooien. Concentrische cirkels staan altijd symbool voor uitdijende groei.

Eén 1

Het getal één is het getal van de ondeelbaarheid. Symbolisch wordt de één voorgesteld als een punt. Een punt staat symbool voor het begin, het nu en na het einde van alles dat is. Het is het zaadje, het nulpunt. Iedere lijn is opgebouwd uit punten. Zo bestaat elk getal uit enen. Van nul naar één = van niets naar zijn.

Eenheid. Het ene. God. De Grote Geest. Spiegel der wonderen. De stille eeuwigheid. Permanentie. Er zijn talloze namen voor.
Het Ene is de grens van alles, het eerste voor het begin en het laatste na het einde, alfa en omega, de mal die alles vormgeeft en het ene ding dat wordt gevormd door alle mallen, de oorsprong waaruit de universum ontspruit, het universum zelf en het centrum waarnaar het terugkeert. Het is punt, zaad en bestemming.
Het resoneert in alles en behandelt alles gelijk. Zijn stabiliteit is uniek onder de getallen, vermenigvuldigd met of gedeeld door zichzelf blijft het één, en één ding van iets is dat unieke ding.
Eén is tegelijk cirkel, centrum en de zuiverste toon.
De één staat symbool voor yang, het mens zijn mannelijkheid, impulsief, initiatief tonen, activiteit en bewustzijnskracht.

Twee 2

Het getal twee is het getal van de polariteit, lijn, tegendelen, dualiteit, ontvankelijkheid en vrouwelijkheid.

Door de dualiteit zijn we in staat om te kiezen tussen mogelijkheden. Maar het kunnen kiezen kan een twijfel geven. Maken we wel de juiste keuze? Twijfels kunnen leiden tot onzekerheid en het gevoel innerlijk verscheurd te worden. Op deze wijze kunnen we in een innerlijke tweestrijd terechtkomen.
Het getal twee breekt de eenheid in tweeën. Een twee symboliseert het andere, de tegenpool, het ontvangende. Licht en donker, zijn en niet zijn, dag en nacht, links en rechts, goed en slecht, leven en dood, mannelijk en vrouwelijk, boven en beneden.

Drie 3

Het getal drie is een goddelijk getal. Hierin zijn de drie aspecten van de tijd besloten. Dit zijn het ontstaan, het bestaan en het vergaan. Dit symbool staat dus ook voor de levenskracht.

De derde poot van een kruk geeft hem balans, de derde streng maakt en vlecht tot een vlecht (knopen zijn altijd driedimensionaal). Het getal drie speelt een grote rol in veel verhalen, sprookjes en spirituele tradities, waarin verleden, heden en toekomst spelen met kenner, kennen en gekende. In de natuur verschijnt de triade in principe een vorm als geboorte, leven en dood. Die driehoek, de eenvoudigste structuur van drie, is de eerste stabiele veelhoek en definieert het eerste oppervlak.
Die drie komt voort uit de vereniging van de getallen één en twee. Dit komt heel mooi tot uitdrukking bij de geboorte van een kind. Door de vereniging van het getal één (mannelijk) en het getal twee (vrouwelijk) ontstaat een nieuw kind. Alle nieuwe dingen ontstaan als derde uit de vereniging van tegendelen.

Vier 4

Vier is het getal van de orde, de aarde en de heerschappij. Het getal vier staat dus symbool voor de materiële wereld. Het getal vier staat ook symbool voor de elementen vuur, aarde, water en lucht, de vier jaargetijden en de vier windstreken. De piramide uit vier vlakken bestaat. Het vierkant staat ook symbool voor het getal vier. Het vierkant staat symbool voor het ‘stevig in de wereld staan’ en voor ordening.

Vier als statisch vierkant wordt beantwoord door het dynamische kruis. De interactie tussen kruis en vierkant speelt een rol bij de traditionele oriëntatie van een nieuw gebouw, waar zonsopgang en –ondergang schaduw van een centrale zuil de symbolische oost-west as aangeven. Het principe van de kwadratuur is universeel. Het leeft voor in het woord ‘kwartier’.

Vijf 5

Vijf is het getal van de mens. Zo betekent het Hebreeuwse woord Adam ook mens. Het getal vijf staat voor zingeving en richting. De eenhoorn is een symbool van het getal vijf.

Ook het pentagram staat voor het getal vijf. De planeet Venus trekt iedere acht jaar een pentagram als een beschermend schild over de aarde. Dit komt doordat de planeet Venus in een periode van acht jaar vijfmaal haar punt dicht bij de aarde bereikt en zodoende symbolisch gezien altijd weer een vijfster om de aarde tekent. Dit feit laat weer kosmische ordening zien die al miljoenen jaren door een onzichtbare kracht in goede banen wordt geleid.
De kwaliteit van vijf is magisch. Kinderen tekenen instinctief vijfpuntige sterren en we voelen allen zijn ongrijpbare, energieke kwaliteit.

De naar boven gerichte punt van het pentagram staat symbool voor het streven van de mens naar eenheid. Is de punt van het pentagram naar beneden gericht, dan staat dit symbool voor verlies van de eenheid. Ook staat het pentagram (vijfster) symbool voor het met beiden voeten op de aarde staan van mens, terwijl zijn hoofd naar de hemel reikt. De mens kan daardoor de geest (hemel) en natuur (aarde) in zichzelf verbinden. Ook heeft de mens vijf zintuigen, vijf vingers en vijf tenen. Het pentagram als vijfster staat ook symbool voor magie en mysterie, bescherming en veiligheid. Ook vinden we een pentagram terug in het hart van en appel.

Vijf komt voor in appels, bloemen, handen en voeten.

Zes 6

Het getal zes wordt gezien als een volmaakt getal dat tegenstellingen met elkaar verenigt.
De zes is ook het getal van de richtingen in de natuur (ruimte) zoals voor, achter, boven, beneden en links en rechts. Een dobbelsteen heeft zes vlakken die, als je hem zou openklappen, een heel bouwplan laat zien in de vorm van een kruis. Hieruit kunnen wij een kubus bouwen.
De hexade brengt perfectie, structuur en orde, net als haar gracieuze bode de sneeuwvlok.

Zes, het huwelijk door vermenigvuldiging van twee en drie, even en oneven, is ook het scheppingsgetal: volgens de Bijbel werd de kosmos in zes dagen gemaakt.

De drie dimensies hebben zes richtingen: vooruit, achteruit, links, rechts, op en neer, belichaamd in de zes vlakken van een kubus, de zes hoeken van een achthoek en de zes zijden van een vierhoek. Zes komt veel voor in kristalstructuren als sneeuwvlokken, kwarts en grafiet, en zeshoeken van koolstof-atomen vormen de basis van de organische chemie. Alleen water toevoegen.
De zeshoek en de zespuntige ster worden gezien als symbool van dit getal, evenals sneeuwvlokjes en bijenraten. De zesster bestaat uit twee driehoeken met de punt omhoog vuur en met de punt omlaag water symboliseren. Vuur is helder en licht en staat voor hitte, terwijl water juist symbool staat voor donkerte, koude en zwaarte. Vuur richt zich naar boven. Water richt zich naar beneden. De zesster staat dus voor de vereniging van genoemde tegendelen. Ze staat dus eigenlijk voor de vereniging tussen polariteiten zoals licht en donker, mannelijk en vrouwelijk, boven en beneden, koude en warmte, licht en zwaarte. De zesster staat dus symbool voor het in elkaar opgaan van hemel en aarde. Dus van de zichtbare en de onzichtbare wereld.

Zeven 7

De zeven staat symbool voor het geheel, het voltooide.

Zo vinden we de zeven terug in de zeven hemelse sferen, de zeven klassieke planeten, de zeven hoofdchakra’s, de zeven dagen van de week, de zeven wereldwonderen, de zeven wereldzeeën, de zeven dwergen, de regenboog met zijn zeven spectrale kleuren en de zevenmijlslaarzen van de reus van klein duimpje. Zo zie je dat ook sprookjes meedoen met de getallensymboliek. De goddelijk drie en de aardse vier vormen samen zeven.

De maanfases worden alom geteld in vier zevens; een of twee mysterieuze maanloze nachten voltooien de ware cyclus.

Onze ogen nemen drie primaire lichtkleuren waar – rood, groen en blauw – die combineren tot nog vier extra: geel, cyaan, magenta en wit.

Volgens de antieke Indiërs loopt er een verticale regenboog van zeven subtiele energie centra dor ons lichaam, de chakra’s.

De zeven planeten van de oudheid, gerangschikt naar hun veronderstelde snelheid vormen opmerkelijke connecties met metalen en de dagen van de week: maan -☾-zilver-maandag, Mercurius-☿- kwik-woensdag, Venus-♀- koper-vrijdag, zon -☼-goud-zondag, Mars-♂-ijzer-dinsdag, Jupiter-♃-tin-donderdag en Saturnus-♄-lood-zaterdag.

Zo staat de zeven ook symbool voor de belangrijke levensfasen (cyclus) voor de ontwikkeling van de mens. De eerste zeven levensjaren van een kind zijn van cruciaal belang voor de verdere ontwikkeling van een kind.
Zo is de leeftijd van zeven tot veertien jaar en begin van een nieuwe fase in het leven waarin de persoonlijkheidsontwikkeling centraal staat.
Zo staat de fase van 14 tot 21 jaar symbool voor het ontwikkelen van de intelligentie, spreekvaardigheid en het leren door levenservaring.
De periode van 28 tot 35 jaar staat symbool voor het vinden van je eigen kern. Het ontstaat de interesse in zelfontwikkeling en innerlijke groei.
De periode van 35 tot 42 jaar staat symbool voor zelfhandhaving, het ontwikkelen van de capaciteiten, inzet voor het werk, een hoger doel voor ogen hebben en dit bereiken. Men is daarvoor zelfs bereiden om te switchen van baan of partner bij ontevredenheid op een van deze vlakken.
De leeftijd van 42 tot 49 staat symbool voor rijpheid en een brede kijk hebben op zaken. Ook kan tijdens deze periode een crisis optreden met twijfels over de zingeving in het leven. Denk maar aan de midlifecrisis waarin mensen terecht kunnen komen.
De leeftijd van 49 tot 56 jaar staat symbool voor et bereiken van het geoogde doel van het vinden van een balans. Maar ook kan tijdens deze fase een gevoel van depressie, starheid en een ‘is dit alles’-houding optreden.
De periode van 56 tot 63 jaar staat symbool voor het oriënteren op nieuwe zaken. Ook kan op deze leeftijd een beginnend geheugen verlies ontstaan, een kindsheid of en gevoel van de weg kwijt te zijn.
De periode van 63 tot 70 jaar staat symbool voor het verkrijgen van een hoog ontwikkeld bewustzijn. Maar ook kan men in deze fase terugvallen in een soort schijn jeugdig gedrag.
De periode van 70 tot 77 jaar staat symbool voor harmonie, ouderdom, innerlijke rust, universele ontwikkelde liefdesvermogens of juist een isolement en conflicten met de omgeving.
De leeftijd van 77 tot 84 jaar staat symbool voor de laatste fase van het leven.

Acht 8

Het getal acht staat symbool voor het opnieuw beginnen op een hoger niveau of voor de weg naar en betere wereld. Tevens staat de acht voor evenwicht, geluk, ontwaken, bewustwording, rechtvaardigheid en vernieuwing.
Als aantal hoekpunten van een kubus of zijden van zijn tweevoud, de achthoek, is acht compleet.

In de architectuur staat de achthoek vaak voor de overgang tussen hemel en aarde, als een brug tussen het vierkant in de cirkel. Een ronde koepel staat veelal op een kubusstructuur met behulp van een fraai achthoekig gewelf.
Acht neemt een bijzondere plaats in in de oosterse religie en mythologie.
Een acht op zijn kant noemen we een Lemniscaat. Een Lemniscaat staat voor de duurzame verbondenheid tussen twee dingen zoals hemel en aarde, tijd en eeuwigheid en dergelijke. Vandaar dat een Lemniscaat symbool staat voor het eeuwige en het oneindige. Het oneindige laat zich zien over het steeds te volgen spoor, waarbij je steeds door een kruispunt moet gaan. Beide zijden van het Lemniscaat kunnen we zien als polen bij elkaar. De kruispunten staan symbool voor ontmoetingspunten waar verandering en vernieuwing kan ontstaan.

Negen 9

Het getal negen is het getal dat symbool staat voor de stap naar iets nieuws, zelfkennis, een hoger niveau of een hoger bewustzijn. Zo zien we de negen terugkomen in de negen maanden van een zwangerschap, in het enneagram waar de negen stappen tot zelfverwerkelijking tot het uiting komen.

Negen komt in ons lichaam voor als de doorsnede van de trilharen, die dingen langs het oppervlak van weefsels transporteren, en de voor celdeling essentiële bundels microbuisjes en centriolen.

Negen is het hemelse getal van orde en veel oude tradities spreken van negen werelden, hemelkringen of niveaus van realiteit.

Katten weten er alles van, die hebben negen levens en lijken ook niet echt genegen om ons in hun wereld toe te laten.

Tien 10

Het getal tien is een getal dat symbool staat voor orde, volmaaktheid en voltooidheid.
Het feit dat mensen tien vingers hebben, moet in het voordeel van tien hebben gewerkt, want uiteenlopende culturen als die van de Inca’s, de Indiërs, de Berbers, de Hethieten en de Minoërs hebben hem geadopteerd als basis voor hun telsysteem. Tegenwoordig tellen we allemaal in tientallen.
Tien is ook de som van die eerste vier getallen  1+2+3+4=10

Plato geloofde dat de decade alle getallen bevatte voor de meesten van ons is dat ook zo, want we kunnen vrijwel elk denkbaar getal weergeven in termen van slechts tien eenvoudige symbolen.

Elf 11

Het getal elf is het getal van het onvolmaakte.
Elf is een mysterieus onderaards getal, dat afkomstig lijken uit het rijk der kabouters en elven.

Twaalf 12

Het getal twaalf wordt gezien als een goddelijk heilig getal, omdat het is opgebouwd uit de aardse vier en de goddelijk drie. Drie maal vier is twaalf. De twaalf vinden we terug in de twaalf maanden van een jaar, de twaalf apostelen, in een dozijn, de twaalf sterrenbeelden, de uren van een dag en een nacht, de vierentwintig dagen voor Kerstmis die de adventskalender telt.

Als we naar de klok kijken, dan sluit de cirkel zich bij de twaalf. De twaalf staat ook symbool voor het gelukkige einde van een lange reis waarop het doel is bereikt.

Dertien 13

Dertien wordt gezien als een ongeluksgetal.
Dertien was een geliefde getal bij de Maya’s en staat centraal in de structuur van het kaartspel. Het is een Fibonaccigetal, dat ook een rol speelt in de beweging van Venus, waar dertien jaren gelijkstaan aan acht bij ons.

Veertien 14

Het getal veertien staat symbool voor hulp, genezing en goedheid.

Vijftien 15

Het getal vijftien staat symbool voor de volle maan (symbool voor het tot bloei gekomen zijn als vrouw en als moeder) en het bereiken van een hoogtepunt.
Zo zie je deze symboliek terug in de tempelgang van de heilige Maria die over vijftien treden voerde.

Zestien 16

Het getal zestien staat symbool voor volmaaktheid en verfijning. Zestien is 2x2x2x2, het kwadraat van vier.

Zeventien 17

De zeventien wordt gezien als een kosmisch getal. Het getal staat symbool voor de kosmische ordening en de Griekse godin Athene. Het getal zeventien staat ook symbool voor nieuwe hoop en een nieuw begin.

Zeventien kent vele geheimen. Zowel de Japanse haiku als de Griekse hexameter bestaat uit zeventien lettergroepen en islamitische mystici verwijzen naar buitengewone schoonheid.

Achttien 18

Het getal achttien staat symbool voor duisternis. Heeft sterke banden met de maan.

Negentien 19

Het getal negentien staat symbool voor de kosmische totaliteit, heelheid, de zon en de alchemie. Negentien is een priemgetal met sterke banden met de maan.

Twintig 20

Het getal twintig is het getal van wet en genade en de vereniging tussen hemel en aarde. Twintig de som van vingers en tenen, is in veel culturen een basisgetal. Op je vingers tellen was wijdverbreid op middeleeuwse Europese markten. In Frankrijk is tachtig nog steeds quatre-vingt (‘vier twintigs’) en de Maya’s kenden een complex twintigtallig systeem.

Eenentwintig 21

Het getal eenentwintig staat symbool voor de volledigheid, volmaaktheid, individualisatie, perfectionisme en het streven naar eenheid en zelfontwikkeling.

Tweeëntwintig 22

Het getal tweeëntwintig wordt gezien als het getal van de wegen. Het Hebreeuwse alfabet bevat tweeëntwintig letters. Deze letters kunnen ook als getallen worden gelezen en ze bevatten ieder een symbolisch waarde. De letters worden beschouwd als de bouwstenen van het universum. De tweeëntwintig letters corresponderen met de tweeëntwintig wegen die de goddelijke krachtcentrums in de kabbalistische levensboom met elkaar verbinden.

Drieëntwintig 23

Het getal drieëntwintig wordt geassocieerd met mensheid. Twee en drie is vijf.

Vierentwintig 24

Het getal vierentwintig vinden we terug in de uren van een etmaal en de periode van de adventskalender. Het getal vierentwintig staat symbool voor de totaliteit en volmaaktheid. Ook zuiver goud is vierentwintig karaats.

Vijfentwintig 25

Het getal vijfentwintig wordt gezien als een magisch getal.

Zesentwintig 26

Het getal zesentwintig is het getal van het tetragrammaton, de vier medeklinkers waarmee de Hebreeuwse naam van Jahweh wordt geschreven. De Hebreeuwse taal loopt van rechts naar links. Het tetragrammaton staat voor de naam van God De vier letters JHWH zijn aan Mozes geopenbaard. Deze uitspraak staat voor ‘ik ben’.

Zevenentwintig 27

Het getal zevenentwintig staat symbool voor de maan, omdat deze in iets meer dan zevenentwintig dagen de dierenriemtekens door loopt.

Achtentwintig 28

Het getal achtentwintig staat symbool voor een cyclisch getal en daarmee een getal van het voltooien van iets. Ook doorloopt de maan haar cyclus in achtentwintig dagen om de aarde heen. Dit getal correspondeert ook met de vrouwelijke menstruatiecyclus die achtentwintig dagen duurt.